Nhận biết và Báo cáo Tình trạng Bạo hành và Bỏ bê Trẻ em (RRCAN)
(RRCAN Vietnamese)

 

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc và giáo dục trẻ em nằm trong số những người báo cáo bắt buộc những tình huống nghi ngờ bạo hành và bỏ bê trẻ em tại tiểu bang Oregon. Trong khoá học này, học viên sẽ tìm hiểu về quy trình báo cáo các tình huống nghi ngờ bạo hành hoặc bỏ bê trẻ em.

CKC: 2 tiếng Sức Khỏe, An Toàn & Dinh Dưỡng.

 

 
Terms of UsePrivacy Policy