Phòng Bệnh Hơn Trị Bệnh (Trực Tuyến) (PBTT)
(Phòng Bệnh Hơn Trị Bệnh (Trực Tuyến) (PBTT))

 

Điều quan trọng là quý vị và chương trình giữ trẻ mà quý vị cung cấp đem lại môi trường lành mạnh và an toàn cho trẻ mà quý vị giữ. Bệnh tật có thể được giảm thiểu và kiểm soát trong môi trường giữ trẻ của quý vị. Làm theo những hướng dẫn tốt sau đây để kiểm soát vi trùng và bệnh truyền nhiễm, xử lý vấn đề dị ứng thực phẩm và cho dùng thuốc sẽ giúp quý vị kiểm soát và quản lý tốt hơn các môi trường lành mạnh cho trẻ mà quý vị giữ!

CKC: 1 tiếng Sức Khỏe, An Toàn & Dinh Dưỡng.

 

 
Terms of UsePrivacy Policy